Wie zijn we

Ons site-adres is: https://idoweddingsforyou.nl

KvK: 80594247

+31630062904

I Do Weddings For You, gevestigd aan Johan de Wittlaan 206-2 6828WP Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We verwoorden onze privacyverklaring in heldere en duidelijke taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

I Do Weddings For You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • NAW-gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land)
  • Contact gegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
  • Betaalgegevens (bankrekeningnummer)

We werken graag met je samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Op die manier zorgen we voor juistheid van de gegevens.

I Do Weddings For You verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Voor de uitvoering van de overeenkomst, facturering en onderhouden van de klantrelaties

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

I Do Weddings For You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren deze persoonsgegevens tot uiterlijk 1 maand na het beëindigen van de overeenkomst. Je facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

I Do Weddings For You deelt je persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Wanneer we je persoonsgegevens delen met derden geven we dit expliciet aan. I Do Weddings For You deelt je persoonsgegevens alleen met derden met uw toestemming, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

I Do Weddings For You neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluite die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I Do Weddings For You) tussen zit.

Cookies

I Do Weddings For You gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Naast cookies bevat deze website een webformulier waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door I Do Weddings For You en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jonne@idoweddingsforyou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. I Do Weddings For You wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

I Do Weddings For You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveilig zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via jonne@idoweddingsforyou.nl